За нас...


СА2М ДООЕЛ Скопје е добавувач на решенија и опрема во индустријата преку примена на процесот на Управување со Ресурси во Индустријата (Industry Asset Management), со која се овозможува подобрување на ефикасноста на производната постројка со:
  • Намалување на вкупните трошоци за производство
  • Зголемена продуктивност
  • Продолжено време помеѓу дефекти (MTBF)

Toa значи да се биде повеќе профитабилен а со тоа и конкурентен, а во фокус на безбедноста на интелектуалниот капитал на вработените во организацијата, нивното знаење комбинирано со професионалните вештини и искуство и заштита на природната средина.

Професионалната историја и интелектуалното знаење на CA2M Скопје е повеќе од 20 години искуство во различни индустриски сегменти со различни решенија и производи (генерален менаџмент со стратегиски развој, Lean 6Sigma менаџмент на производство, стратегии за одржување - RCM / RBI, пратење на динамичката состојба со примена на вибро-дијагностика).

CA2M го сервисира Македонскиот пазар и пазарите во регионот и нуди напредни индустриски решенија преку системски процес на планирање и контрола на ресурсите во нивниот работен век.

Мисија

СА2М мисијата е да ги оптимизира перформансите на процесите на Купувачите.

Визија

Да го опремиме Клиентот со знаење.

Вредности

Висока Етичност;
Отворена Комуникација;

Деловна Експертиза

Испорачување вредност на Клиенти на што поефективен и поефикасен начин, преку целосно искористување на нашето знаење и нашите партнери

Ние сме луѓе кои не само што ја завршуваат работата – ние сме луѓе кои се внесуваат во работата, со своето знаење и задоволство.