Сите вести

Интегрирани Решенија за Работниот Век на Опремата

Во пракса е покажано дека најмалку 80% од вкупната цена на чинење на индустриската опрема во работниот век (Life Cycle Cost), се акумулира по набавката и инсталацијата.

Прочитај повеќе