Индустриски Сегменти


HAMMELMANN е присутен во голем број гранки - низ целиот свет. Постојано се развиваат нови апликации и се отвораат нови полиња. Оваа нова технологија најчесто е супериорна во однос на веќе воспоставените процеси во однос на ефикасноста и ефективноста. Ако проблемот може да се реши со спојување на течноста и притисокот во совршена хармонија, тогаш HAMMELMANN е докажан партнер - вклучително и во вашиот сегмент.

Одржување:

 • Чистење на топлински изменувачи
 • Одстранување на отпад при производство на цевководи
 • Одстранување на тешко одстранливи наслаги од резервоари и садови
 • Површинска подготовка на индустриски структури
 • Чистење на филтри
 • Ладно сечење на цевки и садови

Производство:

 • Континуиран процес на интегрирано чистење на ролни

Производство:

 • Чистење на глава и блок од мотор
 • Чистење на отвори
 • Одстранување на боја од подната мрежа во лакирница
 • Одстранување на остатоци од леење на блок од мотор, глави на цилиндри, менувачки куќишта
 • Сечење на каросериски делови, заптивки, облоги
 • Чистење на заварени шавови

Примена:

 • Одстранување на бетон
 • Чистење на природен камен
 • Чистење на подови
 • Одстранување на сите видови премази од ѕидови и подови - боја, битумен, пластика, корозија
 • Назабување и подготовка на бетонски камени површини
 • Селективно одстранување на површини - бетон, малтер, асфалт
 • Сечење на отвори, влезови / излези во тунели и бетонски структури
 • Ладно сечење на метални конструкции
 • Чистење на производната и транспортната опрема
 • Чистење на канали и одводи
 • Чистење на бетонски калапи, цевки, миксери, скелиња

Одржување:

 • Чистење на филтер единици, филтер преси, филтер сита
 • Чистење на машинскиот парк, редуктори, ископ цевки, ракавци, транспортни ленти и опрема

Производство:

 • Екстракција на јаглен со помош на воден млаз
 • Поддршка на хидрауличниот систем
 

Одржување:

 • Внатрешно чистење на автоклави, реактори, садови под притисок, агитатори, резервоари, дестилациски кули
 • Чистење на филтерски единици, котли, испарувачи, воздушни филтри, сушари, буриња
 • Чистење на топлински изменувачи и ладилници
 • Деконтаминација и дезинфекција
 • Чистење на цевководи и дренажи
 • Садови за тестирање на притисок, цевки и вентили
 • Чистење на опремата за производство и транспорт, работилници, паркинзи
 • Сечење со млазна вода во запаливи средини

Производство:

 • Пумпи за реактори и котли за најразлични флуиди

Одржување:

 • Декоринг на кастинг калапите
 • Чистење на цевки, одводи, сита, филтри, садови и др.
 • Чистење и подготовка на профили и разни метални конструкции
 • Чистење на аноди, кади за електролиза, печки
 • Чистење на високи печки
 • Чистење на топлински изменувачи
 • Чистење на каналите за згура
 • Чистење на каналите во високи печки
 • Чистење на врати од коксната печка

Производство:

 • Примарна и секундарна дескалинг станица
 • Единици со висок притисок за полнење на акумулаторите
 • Напојување на хидрауличните преси за ковање

Примена:

 • Чистење и одмастување на терминалите за интегрираните кола како дел од производниот процес
 • Чистење на силиконските наслаги пред преработка
 • Одстранување на електронските компоненти за рециклирање

Одржување:

 • Внатрешно и надворешно чистење на ладилни кули
 • Чистење на одводни канали, цевководи, линии за пепел, цевки за издувни гасови
 • Чистење на топлински изменувачи, кондензери, ладилници
 • Чистење на бункери за јаглен, седимент ббазени, резервоари, оќаци
 • Чистење на котли и котелски цевки
 • Чистење на системите за одстранување на отровни гасови, постројките за десулфуризација
 • Чистење на работилници, производна и транспортна опрема
 • Чистење на филтерски единиц за воздух и вода, транспортни ленти
 • Деконтаминација на резервоари, цевки и машинерија
 • Одстранување на премази од бетонски површини и метални конструкции

Процесни пумпи:

 • Пумпи за котли за мали електрични централи и постројки за согорување на отпад

Одржување:

 • Чистење и декоринг на калапи за леење, леени делови
 • Декоринг на леени алуминиумски делови како што се блокови од мотори, цилиндрични глави, системи за издувни гасови, делови од погонски осовини
 • Одстранување на остатоци од машинска обработка на леени делови

Примена:

 • Чистење на одводната мрежа
 • Одстранување на графити од ѕидови

Примена:

 • Одстранување на бетон до арматура
 • Чистење на ѕидови од природен камен
 • Одстранување на спојни материјали
 • Одстранување на оштетени или кородирани премази од ѕидови и подови, на пр. боја, битумен, пластика, корозија
 • Огребување на бетонски и камени површини
 • Чистење на скеле и плочки
 • Чистење на фасади од графити

Одржување:

 • Чистење на машини, прозводна опрема, работилници, подови
 • Чистење на филтри и цевководи

Машинство:

 • Системи за емулзија
 • Помошен систем за одстрнување на струготини

Одржување:

 • Чистење на калапи за печење
 • Чистење на машините
 • Чистење на резервоарите
 • Чистење на цевки и топлински изменувачи
 • Чистење на транспортни ленти и подови
 • Чистење на разводни ролни
 • Чистење на филтри, бакарни котли, кади и калапи за каша, ладилници, полначки машини, машини за миење на шишиња, транспортна опрема
 • Дескалација на бочви за пиво
 • Чистење на котли
 • Одсртанување на бои и лепаци за етикети

Производство:

 • Екстракција на CO2 од растенија, на пр. аромата од зачини, лецитен од соја зрна
 • Сечење на замрзната храна
 • Сечење на риба, колачи и др

Одржување:

 • Чистење на филц, калапи, сита, ременици, всисни валци, ракавци, ролни - во текот на производство на хартија, картон, лесонит, изолација, целулоза и др.
 • Сечење на производите - картон, хартија, филц
 • Чистење на цевки, резервоари, топлински изменувачи, подови, паркинзи, машински хали
 • Одстранување на корозија и нечистотија од машините и други метални површини

Одржување:

 • Чистење на вретена
 • Чистење на машини и работни површини
 • Чистење на ролни и преси
 

Производство:

 • Производство на вештачки ткаенини
 • CO2 боење под притисок

Одржување:

 • Чистење на возен парк, како што се претоварувачи, багери, булдожери, кранови
 • Внатрешно и надворешно чистење на товарни и транспортни вагони
 • Чистење на бродови и товарни бункери

Работа со флуиди:

 • Пумпање на сирова нафта, течни гасови и хемикалии во цевководи