ALFA LAVAL Производи и Решенија

Опрема за Управување со Флуиди

Топлински изменувачи

Плочести топлински изменувачи
Топлински изменувачи со воздушно ладење
Топлински изменувачи со гребана површина
Цевкасти топлински изменувачи

Сепаратори и Декантери

Сепаратори
Декантери

Котли

Парни котли на нафта/гас
Композитни парни котли на нафта/гас
Економајзер за издувни гасови

Чистење на издувни гасови

PureSOx
MultiScrubber PM
MultiScrubber deSOx

Системи за третман на баласт вода

PureBallast 3