Интегрирани Решенија за Работниот Век на Опремата

Во пракса е покажано дека најмалку 80% од вкупната цена на чинење на индустриската опрема во работниот век (Life Cycle Cost), се акумулира по набавката и инсталацијата.

CA2M нуди сеопфатен пакет на услуги и решенија дизајнирани да им обезбеди на клиентите намалување на трошоците во текот на работниот век на опремата.

Ние имам сеопфатен пристап со методолигија, алатки и технологии за да се обезбеди проток на релевантните податоци како дел од процесот на донесување одлуки - на ниво на опрема, работна единица или генерално, на ниво на цела производна постројка.

Дали ќе се користи систем за следење на процесните и динамички податоци, CA2M може да им помогне на клиентите да добијат поцелосен преглед на сите оперативни параметри.

 
  • Lean 6-Sigma Management
  • Автоматизација и инструментација